Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนงานอำนวยการ

ส่วนงานอำนวยการ

รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล บริหารงานสำนักงานและบริหารงานบุคคล บริหารด้านการคลัง งบประมาณและพัสดุ บริหารงานแผนและติดตามผล บริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้อำนวจการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ด้านการรับ-ส่ง ร่าง โต้ตอบ การขออนุญาตไปราชการ ตรวจสอบคำสั่งและดำเนินการแจ้งผู้อยู่เวรและตรวจเวร ตรวจสอบสมุดลงเวลาทำการ ควบคุมทะเบียน รับ-ส่งทะเบียนลับ และทะเบียนการลา จัดทำงบเดือนเวลาทำการ การตรวจค้น เก็บยืมเอกสาร การจัดประชุมและรายงานการประชุม การทำลายหนังสือ การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร การดูแลบริหารงานของสำนักงานฯ 

๒) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ จัดทำหนังสือรับรอง การปฏิบัติงานด้านบุคลากร การจัดทำและควบคุม ทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ การเลื่อน ย้าย โอน ช่วยปฏิบัติราชการ การจัดทำฐานข้อมูลตามระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด PPIS จัดทำคำสั่ง การมอบหมายการปฏิบัติราชการ การกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับที่สูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย ดำเนินการตรวจสอบแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ การถึงแก่กรรม การออกจากราชการ ควบคุม จัดทำทะเบียน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการและพนักงานราชการ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓) ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการคลัง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการและกระทรวงการคลัง การจัดทำบัญชี รายงานงบเดือนการเงิน รับเงินรายได้ การนำเงินส่งคลัง การจัดทำคำขอเบิกงบประมาณตามระบบเบิกจ่าย GFMIS การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขอเบิกนำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ การถึงแก่กรรมและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๔) ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่ 
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๑ และหนังสือกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ควบคุมดูและอาคารสถานที่ ควบคุมยานพาหนะ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๕) ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม 
ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างสม่ำเสมอ สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความช่วยเหลือดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย