Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติ

ควบคุม กำกับดูแล และรับผิดชอบงานด้านอนุญาตกิจการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และงานด้านอนุกรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ฝ่ายการอนุญาต 
- การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานงานท้องที่อำเภอเกี่ยวกับการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้างไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ โรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์กรรมและภารกิจตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และที่แก้ไข 
- การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแล การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
- การอนุญาต การนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ 
- การอนุญาตอื่นๆ ตามกฏหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ (เช่น การขอนำเคลื่อนย้ายไม้บ้านเรือนเก่าหรือสิ่งปลูกสร้าง, การขออนุญาตทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและการอนุญาตนำไม้และของป่าเคลื่อนที่) 
- ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒) ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ 
- จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด 
- ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่า ในระดับจังหวัด 
- ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด 
- ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย