Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนงานทรัพยากรน้ำ

ส่วนงานทรัพยากรน้ำ

มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านน้ำผิวดินและด้านน้ำบาดาล โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ฝ่ายน้ำผิวดิน 
- ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด 
- ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด 
- กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด* 
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒) น้ำบาดาล 
- ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด 
- กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย