Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนงานสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานสิ่งแวดล้อม

ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและด้านควบคุมมลพิษ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
- ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
- ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒) ฝ่ายควบคุมมลพิษ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ 
- ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย