Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน การจัดทำแผน เร่งรัด ตรวจสอบ รวบรวมรายงานแผนและฝลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในสำนักงานฯ แผนงาน โครงการและแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงาน การศึกษาออกแบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็นภายในและภายนอก และการสื่อสาร (Website) ของสำนักงานฯ และพัฒนาต้นแบบการจัดทำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และมาตรฐานขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ