สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก