Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 มิ.ย. 62

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1 มิ.ย. 61

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดตาก

30 มี.ค. 61

ประกาศจังหวัดตาก เรื่องมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดตาก

1 พ.ค. 61

ประกาศจังหวัดตาก เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

1 มี.ค. 60

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนำงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

14 มิ.ย. 62

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจรติ และมาตรการกิจกรรมแนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14 มิ.ย. 62

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

1 ต.ค. 61

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2