Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2561

คำสั่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี  พ.ศ. 2561

- คำสั่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี  พ.ศ. 2561

ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ที่ ๕๑๙๖/2560 ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60   ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี  ๒๕๖1  และแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนอำนวยการ   คณะกรรมการส่วนปฏิบัติการ  และคณะกรรมการส่วนสนับสนุน  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากในปี   ๒๕61   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ   และมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  เป็นเลขานุการร่วมกัน  

เอกสารแนบ

2561-4~1

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 53 ครั้ง