Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

-รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ

  • งบประมาณ แผนการดำเนินงานครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ
  • หนังสือมอบอำนาจดำเนินโครงการฯ ที่ทำการปกครองท้องที่จังหวัดตาก
  • คำสั่งจังหวัดตาก  ที่ 4981 /2561  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าท้องที่จังหวัดตาก

เอกสารแนบ

มอบอำนาจงบดำเนินงานให้อำเภอ

ขนาดไฟล์:0.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง

คำสั่งไฟป่า_2561

ขนาดไฟล์:1.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง

แผนดำเนินงาน งบประมาณโครงการ

ขนาดไฟล์:3.11 Mb | ประเภทไฟล์: .zip | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง

เอกสารแนบคำสั่งไฟป่า_2561

ขนาดไฟล์:0.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 153 ครั้ง