Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดตาก เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อเป็นการทบทวนการปฎิบัติงานที่ผ่านมา ทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการ นำไปสู่การปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนเครือข่าย “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดตาก จำนวน 40 เครือข่าย ในพื้นที่ 9 อำเภอจังหวัดตาก รวมผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 คน

แกลเลอรี่