Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" ในพื้นที่จังหวัดตาก

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" ในพื้นที่จังหวัดตาก
วันที่ 14 มิถุนายน 2565
นายสาธิต มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ให้การต้อนรับนายบรรพต แย้มกลั่นพุฒ อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ และคณะเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจง รับฟัง ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ ต่อยอดโครงการ และในเวลา 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเครือข่าย ชิงเก็บ ลดเผา ในพื้นที่บ้านใหม่แม่บอน หมู่ที่ 12 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก โดยผู้ใหญ่บ้าน หมูี่ที่ 12 และประชาชนเครือข่ายให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่