Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้มีอาชีพเก็บหาของป่า หรือผู้มีวีถีชีวิตอยู่กับป่าและถอดบทเรียนสรุปของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้มีอาชีพเก็บหาของป่า หรือผู้มีวีถีชีวิตอยู่กับป่าและถอดบทเรียนสรุปของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
นายสาธิต มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้มีอาชีพเก็บหาของป่า หรือผู้มีวีถีชีวิตอยู่กับป่าและถอดบทเรียนสรุปของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอเืองตาก เป็นประธานเปิดการอบรม และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวสาวิตรี ศรีสมบัติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ บรรยายหัวข้อ "นโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดตาก" และนางสาวมารียา กฤษดากำธร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ บรรยายหัวข้อ "ผลกระทบด้านสุขภาพปัญหามลพิษหมอกควัน"

แกลเลอรี่