Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลป่าชุมชนประจำจังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลป่าชุมชนประจำจังหวัดตาก
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
นายสาธิต มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลป่าชุมชนประจำจังหวัดตาก เพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรอการเพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าทั้งหมดหริบางส่วน แผนจัดการป่าชุมชนและข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และนำเสนอต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบของคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดตาก ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 อ.เมืองตาก จ.ตาก

แกลเลอรี่