Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ตามนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ. 2559-2564)