Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตาก

ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตาก งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

เอกสารแนบ

ราคากลาง

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง