Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการ ป่าในเมือง “ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย “

โครงการ ป่าในเมือง “ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย “

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 
นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง “ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย “ ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หมูที่ 4 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะทางเดินวิ่ง 7.2 กิโลเมตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมือง

“ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย “ 
กรมป่าไม้โดยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้กำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย “ ที่โครงการส่งเสริมฯเดิมเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่สังกะสี มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,703 ไร่ โดยมีพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ.2546 “ ให้พิจารณาดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูบริเวณเหมืองเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองให้กลับสู่สภาพป่าตามธรรมชาติและเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เหมือง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติต่อไป ทั้งนี้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งหาของป่า ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง ผัก ผลไม้ป่า พืชสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติทางยา แก่คนในท้องถิ่น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

แกลเลอรี่