Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

ลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

 

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

ลำดับ กิจกรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม คะแนน ระดับนัยสำคัญ
1 กิจกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้า เกิดการลัดวงจร(ไฟไหม้) ควันจากเพลิงไหม้ 72 M
    น้ำทิ้งจากการดับเพลิง 72 M
    ขยะจากการเผาไหม้ 84 H
2 การพิมพ์เอกสาร กระดาษที่พิมพ์เสีย 48 L
    ตลับหมีกพิมพ์ที่ใช้แล้ว 72 M
    กลิ่นจากหมึกพิมพ์ 60 M
    เสียงจากเครื่องพิมพ์ 60 M
3 การถ่ายเอกสาร (โดยการว่าจ้างบุคคลภายนอก) กระดาษเสีย 48 L
    ตลับหมีกพิมพ์ที่ใช้แล้ว 72 M
    กลิ่นจากหมึกพิมพ์ 60 M
    เสียงจากเครื่องถ่ายเอกสาร 60 M
4 การทำความสะอาดภายในสำนักงาน น้ำเสีย 48 L
    ขยะจากบรรจุภัณฑ์ของน้ำยา 60 M
    ฝุ่นละออง 48 L
    ขยะจากเศษผ้าที่ใช้แล้ว 48 L
5 การทำสื่อประชาสัมพันธ์ กระดาษที่พิมพ์เสีย 48 L
    ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน 60 M
    ขยะจากอุปกรณ์ตกแต่ง 60 M
6 การรับประทานอาหารและการทำความสะอาดภาชนะ เศษอาหาร 48 L
    ขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 48 L
    น้ำเสีย 48 L
    ขยะจากบรรจุภัณฑ์ของน้ำยา 60 M
    กลิ่นจากน้ำยาทำความสะอาด 48 L
    ขยะจากเศษฟองน้ำ 48 L
7 การจัดประชุม กระดาษที่ใช้แล้วหลังประชุม 48 L
    ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน 60 M
    ขยะจากเศษอาหารว่าง 48 L
8 การเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟที่ใช้แล้ว 72 M
    ขยะจากกล่องใส่หลอดไฟ 48 L
9 การรับส่ง โทรสาร (Fax) กระดาษที่พิมพ์เสีย 48 L
    ตลับหมีกเครื่องโทรสารที่ใช้แล้ว 72 M
    กลิ่นจากหมึกเครื่องโทรสาร 60 M
10 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฝุ่นละออง 48 L
    ขยะอุปกรณ์ทำความสะอาด 48 L
    น้ำเสีย 48 L