Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เยี่ยมชม สถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครแม่สอด ณ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เยี่ยมชม สถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครแม่สอด ณ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 23 ก.พ. 2563
นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผอ.สนง.ทสจ.ตาก มอบหมายให้ นางสาวมารียา กฤษดากำธร เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ประสานงานการต้อนรับนายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค สป.ทส. และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมชม สถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครแม่สอด ณ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แกลเลอรี่