Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เรื่องควรรู้ของผู้ใช้น้ำบาดาล

เรื่องควรรู้ของผู้ใช้น้ำบาดาล

นอกจากขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาลแล้ว ยังมี 5 เรื่องควรรู้ของผู้ใช้น้ำบาดาล ดังนี้
1.ใช้น้ำบาดาลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
2.ติดเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล ประจำบ่อ
3.จ่ายค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามอัตราที่กำหนด
4.จดรายงานการใช้น้ำบาดาล แล้วส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
5.หากยกเลิกการใช้น้ำบาดาล ต้องแจ้งยกเลิกและรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาล ที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำบาดาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่