Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของป่า (บุก) อย่างยั่งยืน

การพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของป่า (บุก) อย่างยั่งยืน

วันที่ 28 พย. 2560 เวลา 13.30 น. 
ได้มีการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของป่า (บุก) อย่างยั่งยืน โดย มีปลัดจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธานการประชุม โดยมี ผอ.ทสจ.ตาก นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ เป็นเลขานุการและคณะ รวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดตาก นายอำเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมือง กอ.รมน.จ.ตาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 14 เป็นต้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและกำหนดแผน ของทั้งโรงรับซื้อบุกที่อยู่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยางโดยพูดคุยประเด็นเรื่องราคารับซื้อ เจ้าของโรงงาน ตลาดส่งประเทศจีน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น มีชาวจีนเป็นเจ้าของโรงงานโดยมีคนไทยเป็นนอมินี ราคารับซื้อถูก การเพาะปลูกใช้พื้นที่ เป็นต้น

แกลเลอรี่