Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากตั้งอยู่ที่ไหน

สำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดตาก หลังเก่า ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 | โทรศัพท์ : 055-512153 | โทรสาร : 055-512153

การตัดฟันไม้สัก และไม้ยาง ที่ขึ้นเองหรือปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไปใช้ประโยชน์ ต้องขออนุญาติหริอไม่อย่างไร

การตัดฟันไม้สัก และไม้ยาง ที่ขึ้นเองหรือปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไปใช้ประโยชน์ ว่าเนื่องจากไม้สักและไม้ยาง เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่กำหนดไว้ว่าการตัดฟันออกต้องขออนุญาต โดยในต่างจังหวัดให้ไปยื่นคำขออนุญาตทำไม้ ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดนั้น สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า กองการอนุญาต กรมป่าไม้สำหรับหลักฐานประกอบคำขอประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับคู่ฉบับของเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงาน ฉบับละ 1 บาท ส่วนค่าภาคหลวงไม้สักและไม้ยางในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวงนอกจากนี้การนำไม้หวงห้ามออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ประโยชน์ยังพื้นที่อื่น จะต้องยื่นคำขอออกใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่ ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ และในกรุงเทพฯให้ไปยื่นคำขอออกใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่ ณ ด่านป่าไม้กรุงเทพฯ ส่วนด่านป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1