Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 พ.ค. 62

คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

29 พ.ค. 62

คำขอรับประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ทำจากไม้หวงห้าม

29 พ.ค. 62

คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

29 พ.ค. 62

แบบบัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง

29 พ.ค. 62

บัญชีสถิติ โรงงาน หรือโรงค้าไม้แปรรูป

29 พ.ค. 62

บัญชีสถิติ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

29 พ.ค. 62

บัญชีรายละเอียดเครื่องจักร

29 พ.ค. 62

หนังสือมอบอำนาจ

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2